Oświadczenie o ochronie danych

Ochrona Państwa danych traktujemy bardzo poważnie. Co równie ważne, pragniemy, aby zrozumieli Państwo, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane – i w jaki sposób ich nie wykorzystujemy – oraz co robimy, aby zagwarantować, że osoby trzecie przetwarzają Państwa dane wyłącznie zgodnie z przepisami podstawowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE.

Korzystanie z witryny internetowej firmy Gosign GmbH jest zasadniczo możliwe bez ujawniania danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, konieczne może być przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zazwyczaj uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z podstawowym rozporządzeniem o ochronie danych oraz zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych obowiązującymi w Gosign GmbH, obowiązującymi w danym kraju. Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych, nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu zbieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, zostaną poinformowane o przysługujących im prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jako osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych, firma Gosign GmbH wdrożyła wiele środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak transmisja danych przez Internet może mieć luki w zabezpieczeniach, tak więc nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda zainteresowana osoba może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie.

1 Definicje

Oświadczenie Gosign GmbH o ochronie danych opiera się na terminach stosowanych przez europejskiego dostawcę wytycznych i przepisów w momencie wydawania podstawowego rozporządzenia o ochronie danych (DS-GVO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być czytelne i zrozumiałe zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z góry wyjaśnić użyte terminy.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych używamy między innymi następujących terminów:

 • a) dane osobowe

  Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Identyfikowalna jest osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez przypisanie jej identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedna lub więcej szczególnych cech wyrażających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

 • b) osoba zainteresowana

  Podmiotem danych jest każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych.

 • c) Przetwarzanie

  Przetwarzanie oznacza każdą operację lub serię operacji przeprowadzanych za pomocą lub bez użycia zautomatyzowanych procedur w odniesieniu do danych osobowych, takich jak gromadzenie, gromadzenie, porządkowanie, sortowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmiana, odczytywanie, odzyskiwanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub wszelkie inne formy udostępniania, porównywanie lub linkowanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 • d) Ograniczenie przetwarzania danych

  Ograniczeniem przetwarzania jest znakowanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

 • e) Profilowanie

  Tworzenie profili oznacza każdą formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegającego na wykorzystywaniu takich danych osobowych do oceny pewnych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów związanych z wykonywaniem pracy, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, preferencjami osobistymi, interesami, rzetelnością, zachowaniem, lokalizacją lub przemieszczeniem się tej osoby fizycznej.

 • f) Pseudonimizacja

  Pseudonimizacja oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przyporządkować konkretnemu podmiotowi danych bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem że te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i że podlegają one środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym, że dane osobowe nie zostaną przydzielone zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 • g) kontroler lub administrator

  Administratorem lub administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państw członkowskich, administrator danych lub szczególne kryteria jego wyznaczenia mogą być określone zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich.

 • h) przetwórcy kontraktowi

  Przetwarzającym jest osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych.

 • i) Odbiorca

  Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią, czy też nie. Organy, które mogą otrzymywać dane osobowe na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich w ramach konkretnego zlecenia dochodzeniowego, nie są jednak uważane za odbiorców.

 • j) osoba trzecia

  Osoba trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ inny niż osoba, której dane dotyczą, podmiot przetwarzający dane, podmiot przetwarzający dane oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, za które podmiot przetwarzający dane lub podmiot przetwarzający dane ponosi bezpośrednią odpowiedzialność.

 • k) Zgoda

  Zgoda oznacza każde świadome i jednoznaczne wyrażenie woli dobrowolnie przez podmiot danych w danym przypadku w formie oświadczenia lub innego jasnego aktu potwierdzającego, w którym podmiot danych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych go dotyczących.

2) nazwę i adres administratora danych

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu rozporządzenia o podstawowej ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

Gosign GmbH
Langenfelder Damm 67
22525 Hamburg, Niemcy
Niemcy

Telefon: +4940-6094079-40
E-mail: info@gosign.de
Strona www: https://www.gosign.de

3) ciasteczka

Na stronach internetowych firmy Gosign GmbH stosowane są pliki cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym przez przeglądarkę internetową.

Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. identyfikator pliku cookie. Identyfikator cookie jest unikalnym identyfikatorem cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą których strony i serwery internetowe mogą być przypisane do określonej przeglądarki internetowej, w której przechowywany jest plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie poszczególnych przeglądarek danej osoby od innych przeglądarek internetowych zawierających inne pliki cookie. Dana przeglądarka internetowa może być rozpoznana i zidentyfikowana po unikalnym identyfikatorze cookie.

Używając plików cookie, firma Gosign GmbH może zapewnić użytkownikom tej strony bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez plików cookie.

Za pomocą plików cookie, informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być zoptymalizowane dla użytkownika. Pliki cookie pozwalają nam, jak już wspomniano, rozpoznać użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego uznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik witryny internetowej, który używa plików cookie, nie musi ponownie wprowadzać swoich danych dostępu za każdym razem, gdy odwiedza witrynę, ponieważ są one przejmowane przez witrynę internetową i pliki cookie przechowywane w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje przedmioty, które klient umieścił w wirtualnym koszyku zakupów za pomocą plików cookie.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili zablokować ustawienia cookies na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zablokować ustawienia cookies. Ponadto pliki cookie, które zostały już ustawione, można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli dana osoba dezaktywuje ustawianie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

4) gromadzenie ogólnych danych i informacji

Na stronie internetowej firmy Gosign GmbH gromadzone są ogólne dane i informacje za każdym razem, gdy osoba lub zautomatyzowany system uzyskuje dostęp do strony internetowej. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Możemy rejestrować (1) typy i wersje używanej przeglądarki, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) stronę internetową, z której system dostępu dociera na naszą stronę (tzw. referrer), (4) podstrony, które są dostępne za pośrednictwem systemu dostępu na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina dostępu do Witryny, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawcy usług internetowych systemu dostępu oraz (8) inne podobne dane i informacje wykorzystywane do celów bezpieczeństwa w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, firma Gosign GmbH nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby zainteresowanej. Informacje te są raczej niezbędne do (1) prawidłowego dostarczenia zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i reklamy dla niej, (3) zapewnienia stałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania karnego w przypadku ataku cybernetycznego. Te anonimowo zgromadzone dane i informacje są zatem oceniane przez firmę Gosign GmbH statystycznie oraz w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Dane anonimowe plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od danych osobowych dostarczonych przez daną osobę.

5. możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem strony internetowej

Ze względu na regulacje prawne na stronie internetowej Gosign GmbH znajdują się informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą i bezpośrednią komunikację z nami, w tym również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przesłane przez tę osobę będą automatycznie przechowywane. Takie dane osobowe dobrowolnie przekazane administratorowi przez podmiot danych będą przechowywane w celu ich przetwarzania lub skontaktowania się z nim. Te dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

6 Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe podmiotu danych jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu zatrzymywania danych lub w zakresie przewidzianym przez europejski organ regulacyjny lub innego ustawodawcę w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega.

W przypadku ustania celu przechowywania danych lub upływu okresu przechowywania danych określonego w Dyrektywie Europejskiej i Rozporządzeniu Dawcy lub innym właściwym ustawodawcy, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

7. prawa osoby, której dane dotyczą

 • a) Prawo do potwierdzenia

  Każdy podmiot danych ma prawo, przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń, do żądania od administratora danych potwierdzenia, czy dane osobowe go dotyczące są przetwarzane. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora danych.

 • b) Prawo do informacji

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo do uzyskania w dowolnym czasie i nieodpłatnie od administratora danych informacji dotyczących jej danych osobowych, które jej dotyczą, oraz kopii tych informacji. Ponadto europejski organ regulacyjny przyznał osobie, której dane dotyczą, następujące informacje:

  • cele przetwarzania danych
  • kategorie danych osobowych, które mają być przetwarzane
  • odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub są nadal ujawniane, w szczególności odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
  • w miarę możliwości planowany czas przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria określania tego czasu trwania
  • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które go dotyczą, lub ograniczenia przetwarzania danych przez administratora danych lub prawa do sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu
  • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
  • jeżeli dane osobowe nie są gromadzone od osoby, której dane dotyczą: Wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych
  • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 DS-GMO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotnych informacji na temat logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

  Ponadto osoba, której dotyczą dane, ma prawo dostępu do informacji o tym, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego czy do organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania informacji o odpowiednich gwarancjach w związku z przekazaniem danych.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora danych.

 • c) Prawo do sprostowania

  Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo, przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń, zażądać niezwłocznego poprawienia nieprawidłowych danych osobowych jej dotyczących. Ponadto, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą zgłoszenia uzupełniającego.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora danych.

 • d) prawo do odstąpienia od umowy (prawo do bycia zapomnianym)

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń, żądać od administratora danych niezwłocznego żądania usunięcia danych osobowych jej dotyczących, pod warunkiem że ma zastosowanie jeden z poniższych powodów i o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

  • Dane osobowe zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone w celach, do których nie są już potrzebne.
  • Osoba, której dane dotyczą, cofa swoją zgodę, na podstawie której nastąpiło przetwarzanie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) DS-GMO lub art. 9 ust. 2 lit. a) DS-GMO i nie istnieje żadna inna podstawa prawna przetwarzania.
  • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu na mocy art. 21 ust. 1 DS-GMO i nie istnieją nadrzędne podstawy prawne przetwarzania danych lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu na mocy art. 21 ust. 2 DS-GMO.
  • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
  • Usunięcie danych osobowych jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega administrator danych.
  • Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 DS-GMO.

  Jeśli jeden z powyższych powodów ma zastosowanie, a osoba, której dane dotyczą, chce usunąć dane osobowe przechowywane w Gosign GmbH, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora danych. Pełnomocnik ds. ochrony danych firmy Gosign GmbH lub innego pracownika jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądania usunięcia danych.

  Jeżeli dane osobowe zostały podane do wiadomości publicznej przez Gosign GmbH, a nasza firma jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 ust. 1 DS-GMO, Gosign GmbH podejmuje odpowiednie środki, w tym środki techniczne, biorąc pod uwagę dostępne technologie i koszty wdrożenia, w celu poinformowania innych osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, które przetwarzają opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych, o ile nie jest to konieczne, ponieważ przetwarzanie tych danych osobowych od tych innych osób nie jest odpowiedzialne. Inspektor ochrony danych firmy Gosign GmbH lub inny pracownik podejmie niezbędne kroki w indywidualnych przypadkach.

 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

  Każda osoba, której dotyczą dane osobowe, ma prawo, przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń, zażądać od administratora danych ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

  • Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi danych zweryfikowanie dokładności danych osobowych.
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych i zamiast tego wnioskuje o ograniczenie wykorzystywania danych osobowych.
  • Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
  • Podmiot danych wniósł sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 DS-GMO i nie ustalono jeszcze, czy uzasadnione powody podmiotu danych przeważają nad uzasadnionymi powodami podmiotu danych.

  Jeśli jeden z powyższych warunków jest spełniony, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych przez Gosign GmbH, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora danych. Ochrona danych osobowych firmy Gosign GmbH lub innego pracownika podlega ograniczeniom.

 • f) Prawo do przenoszenia danych

  Każdy podmiot danych ma przyznane przez prawodawcę europejskiego prawo do otrzymywania danych osobowych, które go dotyczą, przekazanych przez podmiot danych administratorowi danych, w formie ustrukturyzowanej, aktualnej i nadającej się do odczytu maszynowego. W przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania publicznego lub do wykonania zadania publicznego, które zostało powierzone administratorowi danych, ma on również prawo do przekazania takich danych innemu administratorowi danych bez przeszkód przez administratora danych, któremu dane osobowe zostały udostępnione, pod warunkiem, że przetwarzanie opiera się na zgodzie przewidzianej w art. 6 ust. 1 lit. a) DS GMO lub art. 9 ust. 2 lit. a) DS GMO lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) DS GMO oraz że przetwarzanie jest wykonywane przy użyciu procedur automatycznych.

  Ponadto, korzystając z prawa do przekazywania danych na mocy art. 20 ust. 1 DS-GMO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać, aby dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez administratora danych innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie wykonalne i o ile nie narusza to praw i wolności innych osób.

  W celu skorzystania z prawa do przenoszenia danych, osoba zainteresowana może w każdej chwili skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych wyznaczoną przez Gosign GmbH lub z innym pracownikiem.

 • g) Prawo sprzeciwu

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych jej dotyczących w dowolnym momencie z powodów wynikających ze szczególnej sytuacji tej osoby, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DS-GMO. Dotyczy to również tworzenia profili w oparciu o te przepisy.

  W przypadku sprzeciwu Gosign GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że udowodnimy, że istnieją ważne i godne ochrony powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub że przetwarzanie służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

  Jeśli firma Gosign GmbH przetwarza dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego, osoba zainteresowana ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dla celów takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się przetwarzaniu Gosign GmbH dla celów marketingu bezpośredniego, Gosign GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych dla tych celów.

  Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jej danych osobowych w Gosign GmbH do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 DS-GVO ze względu na jej szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie to jest konieczne do realizacji zadania leżącego w interesie publicznym.

  W celu skorzystania z prawa sprzeciwu osoba zainteresowana może skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych firmy Gosign GmbH lub innym pracownikiem. Niezależnie od przepisów dyrektywy 2002/58/WE, osoba, której dane dotyczą, ma również swobodę korzystania z prawa sprzeciwu w odniesieniu do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 • h) zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

  Każda osoba, której dotyczą dane osobowe, ma prawo, przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń, nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która ma wobec niej skutki prawne lub ma na nią znaczący wpływ w podobny sposób, pod warunkiem że decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a administratorem danych, lub (2) jest dopuszczalna na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator danych, oraz że prawo to zawiera odpowiednie środki w celu ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów podmiotu danych, lub (3) za wyraźną zgodą podmiotu danych.

  Jeżeli decyzja (1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a administratorem danych lub (2) została podjęta za wyraźną zgodą podmiotu danych, Gosign GmbH podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów podmiotu danych, w tym przynajmniej prawa do uzyskania interwencji administratora danych, do zajęcia własnego stanowiska i zaskarżenia decyzji.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić praw związanych z automatycznymi decyzjami, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora danych.

 • i) prawo do odwołania zgody na mocy ustawy o ochronie danych

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, nadane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania swojej zgody, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora danych.

8 Ochrona danych osobowych w przypadku wniosków i w procedurze składania wniosków

Administrator danych gromadzi i przetwarza dane osobowe osób ubiegających się o wizę do celów przetwarzania procedury składania wniosków. Przetwarzanie może również odbywać się drogą elektroniczną. Ma to w szczególności miejsce w przypadku, gdy wnioskodawca przesyła odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe do administratora danych drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza internetowego na stronie internetowej. W przypadku zawarcia przez administratora umowy o pracę z osobą ubiegającą się o wizę, przekazane dane będą przechowywane w celu przetwarzania stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeżeli administrator nie zawrze z wnioskodawcą umowy o pracę, dokumenty zgłoszeniowe są automatycznie usuwane po upływie dwóch miesięcy od powiadomienia o decyzji odmownej, pod warunkiem że żadne inne uzasadnione interesy administratora nie stoją na przeszkodzie usunięciu. Innym uzasadnionym interesem w tym sensie jest na przykład ciężar dowodu w postępowaniu na mocy ustawy o ogólnym równym traktowaniu (AGG).

9 Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie korzystania i stosowania Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Kontroler danych zintegrował na tej stronie internetowej komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics jest usługą analizy stron internetowych. Analiza stron internetowych polega na gromadzeniu, gromadzeniu i ocenie danych na temat zachowań osób odwiedzających strony internetowe. W ramach usługi analizy stron internetowych gromadzone są między innymi dane dotyczące strony internetowej, z której dana osoba uzyskała dostęp do strony internetowej (tzw. odnośnik), do których podstron witryny internetowej uzyskano dostęp lub jak często i jak długo dana podstrona była przeglądana. Analiza stron internetowych jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Komponent Google Analytics jest obsługiwany przez Google Inc, 1600 Amfiteatr Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Kontroler danych używa przyrostka „_gat._anonimizeIp” do analizy stron internetowych za pośrednictwem Google Analytics. Za pomocą tego dodatku Google skraca i anonimizuje adres IP połączenia internetowego danej osoby w przypadku dostępu do naszych stron internetowych z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu osób odwiedzających naszą stronę internetową. Google wykorzystuje zebrane dane i informacje do oceny korzystania z naszej strony internetowej, między innymi do tworzenia dla nas raportów online pokazujących aktywność na naszej stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza ciasteczka w systemie informatycznym danej osoby. Co to są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Ustawiając cookie, Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez kontrolera danych i na której został zainstalowany komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym danej osoby jest automatycznie proszona przez odpowiedni komponent Google Analytics o przesyłanie danych do Google w celu analizy online. W ramach tego technicznego procesu Google uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP danej osoby, która służy Google między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie umożliwia składanie oświadczeń o prowizji.

Pliki cookie są wykorzystywane do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, miejsce, z którego uzyskano dostęp, oraz częstotliwość wizyt danej osoby na naszej stronie internetowej. Podczas odwiedzania naszej strony internetowej te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta dana osoba, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może ujawniać dane osobowe zgromadzone w trakcie procesu technicznego osobom trzecim.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili zablokować ustawienia plików cookie na naszej stronie internetowej, jak opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zablokować ustawienia plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczanie plików cookie w systemie informatycznym danej osoby. Ponadto, plik cookie już ustawiony przez Google Analytics może być w każdej chwili usunięty przez przeglądarkę internetową lub inne programy komputerowe.

Ponadto osoba zainteresowana może sprzeciwić się gromadzeniu danych wygenerowanych przez Google Analytics dotyczących korzystania z tej strony internetowej i przetwarzania tych danych przez Google oraz zapobiec takiemu gromadzeniu. W tym celu zainteresowana osoba musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki internetowej na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pośrednictwem JavaScript, że żadne dane ani informacje o odwiedzinach stron internetowych nie mogą być przekazywane do Google Analytics. Instalacja tego dodatku do przeglądarki jest uważana przez Google za sprzeczną. Jeśli system informatyczny danej osoby zostanie później usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, osoba ta musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę zainteresowaną lub inną osobę pozostającą pod jej kontrolą, istnieje możliwość ponownej instalacji lub reaktywacji dodatku do przeglądarki.

Więcej informacji oraz aktualną politykę prywatności Google można znaleźć na stronach https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oraz http://www.google.com/analytics/terms/de.html Google Analytics zostanie dokładniej wyjaśnione pod tym adresem https://www.google.com/intl/de_en/analytics/.

10 Polityka prywatności w zakresie stosowania i stosowania szaryf

Kontroler zintegrował komponent Sharyfa na tej stronie internetowej. Komponent Shariff zawiera przyciski mediów społecznościowych, które są zgodne z przepisami o ochronie danych. Shariff została opracowana dla niemieckiego czasopisma komputerowego i jest publikowana przez GitHub, Inc.

Producentem komponentu jest GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, USA.

Zazwyczaj rozwiązania przycisków dostarczane przez portale społecznościowe już przekazują dane osobowe do odpowiednich portali społecznościowych, gdy użytkownik odwiedza stronę internetową, do której został dodany przycisk portalu społecznościowego. Dzięki komponentowi Shariff dane osobowe są przekazywane do portali społecznościowych tylko wtedy, gdy użytkownik strony internetowej aktywnie naciska jeden z przycisków w mediach społecznościowych. Więcej informacji na temat komponentu Shariff można znaleźć w magazynie komputerowym na stronie http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103.html Celem korzystania z komponentu Shariff jest ochrona danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową, a jednocześnie umożliwienie nam zintegrowania na tej stronie internetowej rozwiązania z przyciskami dla serwisów społecznościowych.

Więcej informacji oraz aktualna polityka prywatności firmy GitHub znajduje się na stronie https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/

11) podstawa prawna przetwarzania danych

Art. 6 lit. a) DS-GMO służy naszej firmie jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, na które uzyskujemy zgodę w określonym celu przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak np. w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych do dostarczenia towaru lub świadczenia innych usług lub wynagrodzenia, przetwarzanie opiera się na art. 6 I lit. b) DS-GMO. To samo dotyczy procesów przetwarzania, które są niezbędne do przeprowadzenia działań przedkontraktowych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli nasza firma podlega zobowiązaniu prawnemu, które wymaga przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu spełnienia obowiązku podatkowego, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. c DS-GMO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może stać się konieczne w celu ochrony żywotnych interesów podmiotu danych lub innej osoby fizycznej. Może to mieć miejsce na przykład w przypadku, gdy gość doznał obrażeń w naszej firmie, a jego imię i nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiały zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innym stronom trzecim. Przetwarzanie opierałoby się wówczas na art. 6 lit. d) DS-GMO.
Ostatecznie operacje przetwarzania mogłyby opierać się na art. 6 lit. f) DS-GMO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeżeli przetwarzanie jest konieczne dla zabezpieczenia uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, pod warunkiem, że interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie mają charakteru nadrzędnego. Takie procedury przetwarzania danych są nam dozwolone, w szczególności dlatego, że prawodawca europejski wyraźnie o nich wspomniał. W tym względzie Komisja uznała, że uzasadniony interes można założyć, jeżeli zainteresowana osoba jest klientem osoby odpowiedzialnej (motyw 47 zdanie drugie DS-GMO).

12) uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej w przetwarzaniu danych

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 lit. f) DS-GMO, w naszym uzasadnionym interesie leży prowadzenie działalności gospodarczej dla dobra wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

13) czas przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, pod warunkiem że nie są już potrzebne do realizacji lub rozpoczęcia realizacji umowy.

14) postanowienia prawne lub umowne dotyczące udostępniania danych osobowych; konieczność zawarcia umowy; obowiązek udostępnienia danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe konsekwencje ich nieprzekazania

Informujemy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać również z przepisów umownych (np. informacje o partnerze umowy).
W niektórych przypadkach zawarcie umowy może być konieczne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, przekaże nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Na przykład, osoba zainteresowana jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, jeżeli nasza firma zawiera z nią umowę. Niedostarczenie danych osobowych oznaczałoby, że nie można byłoby zawrzeć umowy z osobą, której dane dotyczą.
Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba, której dane dotyczą, musi skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych. Nasz inspektor ochrony danych osobowych poinformuje osobę, której dane dotyczą, w każdym indywidualnym przypadku, czy przekazanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub wymagane do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek przekazania danych osobowych i jakie konsekwencje miałoby nieprzekazanie danych osobowych.

15) istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego

Jako odpowiedzialna firma, nie podejmujemy automatycznych decyzji ani nie tworzymy profili.

16. Google reCAPTCHA

W celu zapewnienia wystarczającego bezpieczeństwa danych podczas przesyłania formularzy, w niektórych przypadkach korzystamy z usługi reCAPTCHA firmy Google Inc., przede wszystkim w celu rozróżnienia, czy dane wprowadzane są przez osoby fizyczne, czy też w wyniku niewłaściwego przetwarzania mechanicznego i automatycznego. Usługa obejmuje wysłanie do Google adresu IP oraz wszelkich innych danych wymaganych przez Google dla usługi reCAPTCHA. Więcej informacji na temat polityki prywatności Google Inc. można znaleźć w witrynie https.

17 Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amfiteatr Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Aby móc korzystać z funkcji Google Maps, należy zapisać adres IP. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

18. czcionka Google Web Fonts

Niniejsza strona wykorzystuje tzw. czcionki internetowe dostarczane przez Google do jednolitego wyświetlania czcionek. Podczas wywoływania strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer używa domyślnej czcionki. więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq
oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/

19. informacje w biuletynie i zgody

Z poniższymi informacjami informujemy Państwa o treści naszego newslettera, jak również o procedurze rejestracji, wysyłki i oceny statystycznej oraz o Państwa prawie sprzeciwu. Zapisując się do naszego newslettera zgadzasz się na odbiór i opisane procedury.

Treść biuletynu informacyjnego

Newslettery, e-maile i inne elektroniczne powiadomienia zawierające informacje reklamowe (zwane dalej „newsletterami”) będziemy wysyłać wyłącznie za zgodą odbiorców lub za zgodą prawną. Jeżeli treść biuletynu jest szczegółowo opisana w ramach rejestracji, to decyduje o tym zgoda użytkowników. Nasze biuletyny zawierają również informacje o nowych artykułach w naszym magazynie „Ran an die Resultate”. Zajmujemy się w nim tematami, które w naszym doświadczeniu prowadzą do szybszych sukcesów sprzedażowych w projektach cyfrowych. Może to obejmować w szczególności odniesienia do artykułów w czasopismach, wykładów lub warsztatów, naszych usług, informacji zwrotnych od klientów lub przykładowych projektów i wyników.

Dwukrotne logowanie i logowanie

Rejestracja do naszego newslettera odbywa się w tzw. procedurze podwójnej akceptacji. Oznacza to, że po rejestracji otrzymasz wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest konieczne, aby nikt nie mógł zalogować się za pomocą innych adresów e-mail.
Zapisy na newsletter są rejestrowane, aby móc udowodnić, że proces rejestracji jest zgodny z wymogami prawnymi. Obejmuje to zapamiętanie loginu i czasu potwierdzenia, jak również adresu IP. Również zmiany danych zapisanych za pomocą MailChimp są rejestrowane.

Korzystanie z usługi spedycyjnej „MailChimp

Newsletter jest wysyłany za pośrednictwem „MailChimp”, platformy dystrybucji newslettera amerykańskiego dostawcy Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA.
Adresy e-mail naszych odbiorców biuletynu, jak również ich dalsze dane opisane w kontekście tych notatek, są przechowywane na serwerach MailChimp w USA. MailChimp wykorzystuje te informacje do wysyłania i oceny biuletynu w naszym imieniu. Ponadto, MailChimp może wykorzystywać te dane według własnych informacji w celu optymalizacji lub poprawy własnych usług, na przykład w celu technicznej optymalizacji wysyłania i prezentacji biuletynu lub w celach ekonomicznych w celu określenia, z których krajów pochodzą odbiorcy. Jednakże MailChimp nie wykorzystuje danych naszych odbiorców biuletynu do ich zapisywania lub przekazywania osobom trzecim.
Wierzymy w niezawodność i bezpieczeństwo IT oraz danych MailChimp. MailChimp posiada certyfikat zgodności z umową o ochronie danych „Tarcza Prywatności” zawartą między USA a UE i tym samym zobowiązuje się do przestrzegania przepisów UE w zakresie ochrony danych. Ponadto zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych z firmą MailChimp. Jest to umowa, w której MailChimp zobowiązuje się chronić dane naszych użytkowników, przetwarzać je w naszym imieniu zgodnie z ich przepisami o ochronie danych, a w szczególności nie przekazywać ich osobom trzecim. Przepisy MailChimp dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się tutaj.

dane rejestracyjne

Aby zapisać się do newslettera, po prostu wpisz swój adres e-mail.
Opcjonalnie prosimy o podanie imienia i nazwiska. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie do personalizacji biuletynu. Ponadto prosimy o fakultatywne podanie daty urodzenia, płci i branży. Informacje te wykorzystujemy wyłącznie w celu dostosowania treści biuletynu do zainteresowań naszych czytelników.

Badania i analizy statystyczne

web-beacon”, czyli plik w rozmiarze pikseli, który jest pobierany z serwera MailChimp przy otwieraniu biuletynu. W ramach tego wyszukiwania początkowo gromadzone są informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i systemie użytkownika, a także adres IP i czas wyszukiwania. Informacje te są wykorzystywane do technicznej poprawy usług w oparciu o dane techniczne lub grupy docelowe i ich odczytywanie w oparciu o lokalizacje połączeń (które można określić za pomocą adresu IP) lub czasy dostępu.
Badania statystyczne obejmują również określenie, czy biuletyny są otwierane, kiedy są otwierane i które linki są klikane. Z przyczyn technicznych informacje te mogą być przypisane do poszczególnych odbiorców biuletynu. Jednakże ani my, ani MailChimp nie staramy się obserwować indywidualnych użytkowników. Oceny służą nam bardziej do rozpoznawania nawyków czytelniczych naszych użytkowników i dostosowywania do nich naszych treści lub wysyłania różnych treści zgodnie z zainteresowaniami naszych użytkowników.

Dostęp online i zarządzanie danymi

Zdarzają się przypadki, w których kierujemy odbiorców newslettera na strony internetowe MailChimp. Na przykład, nasze biuletyny zawierają link, za pomocą którego odbiorcy biuletynu mogą czytać biuletyny w swojej przeglądarce (na przykład w przypadku problemów z wyświetlaniem w programie pocztowym). Ponadto, odbiorcy biuletynu mogą następnie korygować swoje dane, takie jak adres e-mail. Podobnie, polityka prywatności MailChimp jest dostępna tylko na ich stronie internetowej.
W tym kontekście wskazaliśmy, że na stronach internetowych MailChimp używane są pliki cookie, a wraz z nimi przetwarzane są dane osobowe przez MailChimp, ich partnerów i używanych dostawców usług (np. Google Analytics). Nie mamy żadnego wpływu na gromadzenie tych danych. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności MailChimp. Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę na możliwość sprzeciwu wobec zbierania danych do celów reklamowych na stronach http://www.aboutads.info/choices/ oraz http://www.youronlinechoices.com/ (dla obszaru europejskiego).

Anulowanie/Rezlokacja

W każdej chwili możesz anulować otrzymanie naszego biuletynu, tzn. cofnąć swoją zgodę. Jednocześnie wyrażają Państwo zgodę na jego wysyłkę za pośrednictwem MailChimp, a analizy statystyczne tracą ważność. Oddzielne anulowanie wysyłki za pośrednictwem MailChimp lub analiza statystyczna nie jest niestety możliwa.
Na końcu każdego biuletynu znajduje się link do anulowania biuletynu.

Podstawa prawna Podstawowe rozporządzenie o ochronie danych

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 25 maja 2018 r. przepisami Podstawowego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), informujemy, że Państwa zgoda na przesyłanie adresów e-mail opiera się na art. 6 ust. 1 lit. a), art. 7 RODO oraz § 7 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 UWG. Korzystanie z usług dostawcy usług spedycyjnych MailChimp, przeprowadzanie badań i analiz statystycznych oraz rejestracja procedury rejestracyjnej, opiera się na naszych uzasadnionych interesach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jesteśmy zainteresowani korzystaniem z przyjaznego dla użytkownika i bezpiecznego systemu biuletynu, który służy zarówno naszym interesom biznesowym, jak i oczekiwaniom użytkowników.

Pragniemy również podkreślić, że mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawowymi art. 21 RODO. Sprzeciw może zostać wniesiony w szczególności w odniesieniu do przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zostało stworzone przez generatora deklaracji o ochronie danych DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, który we współpracy z RC GmbH, która zajmuje się recyklingiem zużytych komputerów, działa jako zewnętrzny inspektor ochrony danych, oraz kancelarię prawną WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte.

Odniesienie do biuletynu po przykładowym pełnomocniku dr Thomas Schwenke.

20 Sprzeczność z gromadzeniem danych

Możesz uniemożliwić Google Analytics zbieranie Twoich danych klikając na poniższy link. Ustawiono cookie opt-out, które zapobiega gromadzeniu danych o użytkownikach podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Google Analytics dezaktywuje Więcej informacji na temat sposobu, w jaki Google Analytics obchodzi się z danymi użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en przetwarzanie danych dotyczących umowy Zawarliśmy umowę z Google na przetwarzanie danych na zlecenie i w pełni wdrożyliśmy surowe wymagania niemieckiego urzędu ochrony danych dotyczące korzystania z Google Analytics.