Verklaring gegevensbescherming

Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus. Even belangrijk is het dat u begrijpt hoe we uw gegevens gebruiken – en hoe we ze niet gebruiken – en wat we doen om ervoor te zorgen dat derden die we gebruiken om uw gegevens te verwerken alleen in overeenstemming met de bepalingen van de basisgegevensbeschermingsverordening van de EU.

Het gebruik van de website van Gosign GmbH is in de regel mogelijk zonder het vrijgeven van persoonlijke gegevens. Indien een betrokkene echter via onze website gebruik wenst te maken van speciale diensten van ons bedrijf, kan het nodig zijn persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er is geen rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we in het algemeen de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, vindt altijd plaats in overeenstemming met de basisgegevensbeschermingsverordening en met de voor Gosign GmbH geldende landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften. Met deze privacyverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonlijke gegevens. Voorts zullen de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring op hun rechten worden gewezen.

Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft Gosign GmbH talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om de via deze website verwerkte persoonsgegevens zo volledig mogelijk te beschermen. Niettemin kunnen op internet gebaseerde datatransmissies beveiligingslacunes vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld telefonisch.

1 Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van Gosign GmbH is gebaseerd op de termen die werden gebruikt door de Europese richtlijn en reguleringsaanbieder toen de basisgegevensbeschermingsverordening (DS-GVO) werd uitgevaardigd. Onze verklaring over gegevensbescherming moet gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we vooraf de gebruikte termen uitleggen.

In deze privacyverklaring gebruiken wij onder andere de volgende termen:

 • a) persoonsgegevens

  Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd). Identificeerbaar is een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door toewijzing aan een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of meer bijzondere kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon tot uitdrukking brengen.

 • b) de betrokken persoon

  De betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

 • c) Verwerking

  Verwerking: elke handeling of reeks handelingen, verricht met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures in verband met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, verzamelen, ordenen, sorteren, opslaan, bijwerken of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of enige andere vorm van verstrekking, vergelijken, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen.

 • d) Beperking van de verwerking

  Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 • e) Profilering

  Onder “profilering” wordt verstaan elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens in de vorm van het gebruik van dergelijke persoonsgegevens voor de evaluatie van bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon, met name voor de analyse of voorspelling van aspecten in verband met de uitvoering van het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verhuizing van die natuurlijke persoon.

 • f) Pseudonimisering

  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer zonder het gebruik van aanvullende informatie aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegewezen, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegewezen.

 • g) voor de verwerking verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke

  De voor de verwerking verantwoordelijke of de voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de instelling of een ander lichaam die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking in het recht van de Unie of van de lidstaten zijn vastgesteld, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanstelling worden vastgesteld overeenkomstig het recht van de Unie of van de lidstaten.

 • h) verwerkers van contracten

  Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander lichaam die persoonsgegevens verwerkt namens de voor de verwerking verantwoordelijke.

 • i) Ontvanger

  Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander lichaam aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of deze al dan niet een derde partij is. Autoriteiten die in het kader van een bepaald onderzoeksmandaat op grond van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd.

 • j) derde persoon

  Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, de gegevensverwerker, de gegevensverwerker en de personen die gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de gegevensverwerker of de gegevensverwerker.

 • k) Toestemming

  Toestemming: elke geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting die de betrokkene in het specifieke geval vrijwillig heeft gedaan in de vorm van een verklaring of een andere duidelijke handeling waarmee de betrokkene te kennen geeft in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

2. de naam en het adres van de voor de verwerking verantwoordelijke

De verantwoordelijke persoon in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en andere bepalingen inzake gegevensbescherming:

Gosign GmbH.
Langenfelder Damm 67
22525 Hamburg, Duitsland
Duitsland

Telefoon: +4940-6094079-40
E-mail: info@gosign.de
Website: https://www.gosign.de

3. koekjes

Op de internetpagina’s van Gosign GmbH worden cookies gebruikt. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen.

Veel websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een reeks tekens waarmee internetpagina’s en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin het cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte internetpagina’s en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een bepaalde internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van zijn unieke cookie-ID.

Door gebruik te maken van cookies kan Gosign GmbH gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder cookies niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd voor de gebruiker. Cookies stellen ons in staat, zoals reeds vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor gebruikers te vergemakkelijken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek zijn toegangsgegevens opnieuw in te voeren, omdat deze worden overgenomen door de website en de cookie die wordt opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmandje in de online winkel. De online shop onthoudt de items die een klant via een cookie in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst.

De betrokkene kan het instellen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en zich derhalve te allen tijde tegen het instellen van cookies verzetten. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen niet alle functies van onze internetsite volledig bruikbaar zijn.

4. verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van Gosign GmbH verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens als een persoon of een geautomatiseerd systeem de website bezoekt. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. We kunnen (1) de gebruikte browsertypes en -versies vastleggen, (2) het besturingssysteem dat gebruikt wordt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (de zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die toegankelijk zijn via een toegangssysteem op onze website, (5) de datum en het tijdstip waarop toegang wordt verkregen tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetproviders van het toegangssysteem, en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die voor beveiligingsdoeleinden worden gebruikt bij aanvallen op onze IT-systemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Gosign GmbH geen conclusies over de persoon in kwestie. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct te kunnen leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de permanente functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te waarborgen, en (4) rechtshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig is voor strafvervolging in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom door Gosign GmbH statistisch beoordeeld met het doel de gegevensbescherming en -beveiliging in ons bedrijf te verhogen om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonlijke gegevens te waarborgen. De anonieme gegevens van de server-logbestanden worden gescheiden van alle persoonlijke gegevens opgeslagen die door een betrokkene zijn verstrekt.

5. mogelijkheid om contact met ons op te nemen via de website

De website van Gosign GmbH bevat op grond van de wettelijke bepalingen informatie die een snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, waaronder ook een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Indien een betrokkene via e-mail of een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die een betrokkene vrijwillig aan de voor de verwerking verantwoordelijke heeft verstrekt, worden opgeslagen met het oog op de verwerking van of het opnemen van contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

6 Routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgegevens

1. De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts voor de tijd die nodig is om het gegevensbewaringsdoel te bereiken of voor zover de Europese regelgever of andere wetgever in de wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, daarin voorziet.

Indien het bewaardoel niet langer van toepassing is of indien een door de Europese Richtlijn en Verordeninggever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

7. rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging

  1. Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat hij bevestigt dat hem/haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene van zijn recht op bevestiging gebruik wenst te maken, kan hij zich te allen tijde tot onze functionaris voor gegevensbescherming of tot een andere werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking wenden.

 • b) Recht op informatie

  1. Eenieder die bij de verwerking van persoonsgegevens is betrokken, heeft het recht om te allen tijde en kosteloos van de voor de verwerking verantwoordelijke informatie te verkrijgen over de over hem opgeslagen persoonsgegevens, alsmede een afschrift van die informatie. Bovendien heeft de Europese regelgever de betrokkene de volgende informatie verstrekt:

  • de verwerkingsdoeleinden
  • de categorieën persoonsgegevens die moeten worden verwerkt
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of nog worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties
  • indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria om deze duur te bepalen
  • het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van de hem betreffende persoonsgegevens, van een beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of van een recht om zich tegen een dergelijke verwerking te verzetten
  • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
  • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de DS-GMO, en, in ieder geval in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

  Voorts heeft de betrokkene recht op toegang tot informatie over de vraag of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. In dat geval heeft de betrokkene ook recht op informatie over de passende waarborgen in verband met de doorgifte.

  Indien een betrokkene van zijn recht op informatie gebruik wenst te maken, kan hij zich te allen tijde tot onze functionaris voor gegevensbescherming of tot een andere werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking wenden.

 • c) Recht op correctie

  1. Elke persoon op wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht van de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen om onmiddellijke correctie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verzoeken. Voorts heeft de betrokkene, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, het recht om onvolledige persoonsgegevens op te vragen, onder meer door middel van een aanvullende aangifte.

  Indien een betrokkene van zijn recht op rectificatie gebruik wenst te maken, kan hij zich te allen tijde tot onze functionaris voor gegevensbescherming of tot een andere werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking wenden.

 • d) Recht op annulering (recht om te worden vergeten)

  1. Eenieder die bij de verwerking van persoonsgegevens is betrokken, heeft het recht van de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat hij verzoekt de hem of haar betreffende persoonsgegevens onmiddellijk te wissen, mits een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:

  • De persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor dergelijke doeleinden waarvoor ze niet langer nodig zijn.
  • De betrokkene trekt zijn toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), DS-GMO of artikel 9, lid 2, onder a), DS-GMO, en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
  • De betrokkene verzet zich tegen verwerking op grond van artikel 21, lid 1, DS-GMO en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor verwerking of de betrokkene verzet zich tegen verwerking op grond van artikel 21, lid 2, DS-GMO.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • De verwijdering van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke valt.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de DS-GMO-richtlijn.

  Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene bij Gosign GmbH opgeslagen persoonsgegevens wenst te laten verwijderen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking. De verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van Gosign GmbH of een andere medewerker zorgt ervoor dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.

  Indien de persoonsgegevens door Gosign GmbH openbaar zijn gemaakt en ons bedrijf verplicht is om de persoonsgegevens te verwijderen in overeenstemming met artikel 17, lid 1 DS-GMO, neemt Gosign GmbH passende maatregelen, inclusief technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en implementatiekosten, om andere personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de gepubliceerde persoonsgegevens te informeren dat de betrokkene heeft verzocht om verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens van deze andere personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van gegevens, voor zover verwerking niet noodzakelijk is. De verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van Gosign GmbH of een andere medewerker zal in individuele gevallen de nodige stappen ondernemen.

 • e) Recht op beperking van de verwerking

  1. Elke persoon op wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht om op grond van richtlijnen en verordeningen van de Europese wetgever te verlangen dat de voor de verwerking verantwoordelijke de verwerking beperkt indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De betrokkene betwist de juistheid van de persoonsgegevens gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
  • De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te verwijderen en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
  • De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, in te stellen of te verdedigen.
  • De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de DS-GMO bezwaar gemaakt tegen de verwerking en er is nog niet vastgesteld of de legitieme redenen van de betrokkene zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

  Indien aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene om beperking van de door Gosign GmbH opgeslagen persoonsgegevens wenst te verzoeken, kan hij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking. De verwerking wordt beperkt tot de functionaris voor gegevensbescherming van Gosign GmbH of een andere werknemer.

 • f) Recht op overdraagbaarheid van gegevens

  1. Elke betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die door de betrokkene zijn verstrekt, in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat te ontvangen van een voor de verwerking verantwoordelijke. Zij heeft ook het recht om deze gegevens zonder belemmering door te geven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens ter beschikking zijn gesteld, mits de verwerking is gebaseerd op de toestemming als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder a), DS ggo of artikel 9, lid 2, onder a), DS ggo of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), DS ggo en de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde procedures, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is verleend.

  Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op doorgifte van gegevens krachtens artikel 20, lid 1, DS-GMO het recht te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks door een voor de verwerking verantwoordelijke aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke worden doorgegeven, voor zover dit technisch haalbaar is en voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.

  Om het recht op gegevensoverdracht te doen gelden, kan de betrokkene zich te allen tijde wenden tot de door Gosign GmbH aangestelde functionaris voor gegevensbescherming of tot een andere werknemer.

 • g) Recht van bezwaar

  1. Eenieder die bij de verwerking van persoonsgegevens is betrokken, heeft het recht om zich op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de DS-GMO te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.

  In geval van bezwaar zal Gosign GmbH de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen voor bescherming van de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

  Indien Gosign GmbH persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke reclame. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen voor zover dit verband houdt met dergelijke rechtstreekse reclame. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Gosign GmbH voor direct marketingdoeleinden, zal Gosign GmbH de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

  Bovendien heeft de betrokkene het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens bij Gosign GmbH voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van het DS-GVO om redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor het vervullen van een taak van algemeen belang.

  Voor de uitoefening van het recht van bezwaar kan de betrokkene zich rechtstreeks wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming van Gosign GmbH of tot een andere werknemer. Het staat de betrokkene ook vrij om zijn recht van verzet tegen het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG.

 • h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele zaken, met inbegrip van het opstellen van profielen

  1. Personengegevens die het voorwerp zijn van de verwerking van persoonsgegevens, hebben het recht om van de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen te eisen dat er geen besluit wordt genomen dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die voor hen rechtsgevolgen heeft of hen op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft, op voorwaarde dat het besluit 1) niet noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of 2) toelaatbaar is krachtens het recht van de Unie of de lidstaat waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke valt en dat dit recht passende maatregelen bevat ter bescherming van de rechten, vrijheden en rechtmatige belangen van de betrokkene, of 3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

  Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene wordt genomen, neemt Gosign GmbH passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, met inbegrip van ten minste het recht om de tussenkomst van een voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen, zijn eigen standpunt te bepalen en het besluit aan te vechten.

  Indien de betrokkene rechten wil doen gelden met betrekking tot geautomatiseerde besluiten, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • i) Recht om toestemming in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

  Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

  Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van zijn recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

8 Gegevensbescherming voor aanvragen en in de aanvraagprocedure

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van aanvragers ten behoeve van de verwerking van de aanvraagprocedure. De verwerking kan ook elektronisch gebeuren. Dit is met name het geval wanneer een aanvrager overeenkomstige aanvraagdocumenten langs elektronische weg, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website, naar de verantwoordelijke voor de verwerking stuurt. Indien de voor de verwerking verantwoordelijke met een sollicitant een arbeidsovereenkomst sluit, worden de verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsverhouding overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien de voor de verwerking verantwoordelijke met de aanvrager geen arbeidsovereenkomst sluit, worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na kennisgeving van het weigeringsbesluit automatisch verwijderd, mits andere gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke schrapping niet in de weg staan. Een ander rechtmatig belang in deze zin is bijvoorbeeld de bewijslast in een procedure op grond van de Algemene Wet gelijke behandeling (AGG).

9 Gegevensbeschermingsreglementering betreffende het gebruik en de toepassing van Google Analytics (met anonimisatiefunctie)

De datacontroller heeft het onderdeel Google Analytics (met anonimisatiefunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van internetsites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens op de website van waaruit een betrokkene een website heeft bezocht (de zogenaamde verwijzer), welke subpagina’s van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website te optimaliseren en voor kosten-batenanalyse van internetreclame.

De Google Analytics-component wordt geëxploiteerd door Google Inc, 1600 Amfitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

De datacontroller gebruikt het achtervoegsel “_gat._anonymizeIp” voor de webanalyse via Google Analytics. Door deze toevoeging verkort en anonimiseert Google het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene bij de toegang tot onze internetpagina’s van een lidstaat van de Europese Unie of van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van het onderdeel Google Analytics is het analyseren van de bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie om het gebruik van onze website te evalueren, onder andere om online rapporten op te stellen die een beeld geven van de activiteiten op onze website en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Door het instellen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt opgeroepen, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt beheerd en waarop een onderdeel van Google Analytics is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van het informaticasysteem van de betrokkene door het desbetreffende onderdeel van Google Analytics automatisch opgeroepen om gegevens voor online-analyse aan Google door te geven. In het kader van dit technische proces verkrijgt Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, waarmee Google onder andere de herkomst van bezoekers kan traceren, kan klikken en vervolgens opdrachtopgaven kan doen.

Cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de plaats waar de toegang vandaan kwam en de frequentie van het bezoek van de betrokkene aan onze website. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, aan derden bekendmaken.

De betrokkene kan het instellen van cookies door onze website te allen tijde, zoals hierboven reeds beschreven, door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en zich derhalve te allen tijde tegen het instellen van cookies verzetten. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Google een cookie op het IT-systeem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics ingestelde cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Bovendien kan de betrokkene zich verzetten tegen het verzamelen van door Google Analytics gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google en kan hij dit verhinderen. Hiervoor moet de betreffende persoon een browser add-on downloaden en installeren via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Deze browsertoevoeging informeert Google Analytics via JavaScript dat geen gegevens en informatie over bezoeken aan websites aan Google Analytics mogen worden doorgegeven. De installatie van de browser add-on wordt door Google als een tegenstrijdigheid beschouwd. Als het IT-systeem van de persoon op een later tijdstip wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de persoon in kwestie de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de browser add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de persoon in kwestie of een andere persoon binnen hun controle, is het mogelijk om de browser add-on opnieuw te installeren of te reactiveren.

Meer informatie en het huidige privacybeleid van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/de.html Google Analytics zal in meer detail worden uitgelegd onder deze link: https://www.google.com/intl/de_en/analytics/.

10 Privacybeleid betreffende het gebruik en de toepassing van het Shariff

De controller heeft het Shariff-element op deze website geïntegreerd. De Shariff-component biedt social media-knoppen die voldoen aan de regelgeving inzake gegevensbescherming. Shariff is ontwikkeld voor het Duitse computertijdschrift c’t en wordt gepubliceerd door GitHub, Inc.

Ontwikkelaar van de component is GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, VS.

Gewoonlijk geven de knopoplossingen van sociale netwerken al persoonlijke gegevens door aan het betreffende sociale netwerk wanneer een gebruiker een website bezoekt waarin een knop voor sociale media is geïntegreerd. Door gebruik te maken van de Shariff-component worden persoonlijke gegevens alleen naar sociale netwerken verzonden wanneer de bezoeker van een website actief op een van de sociale-mediaknoppen drukt. Meer informatie over het Shariff-onderdeel vindt u in het computertijdschrift c’t op http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103.html Het doel van het gebruik van het Shariff-gedeelte is de persoonlijke gegevens van de bezoekers van onze website te beschermen en ons tegelijkertijd in staat te stellen een knopoplossing voor sociale netwerken op deze website te integreren.

Meer informatie en het huidige privacybeleid van GitHub vindt u op https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/

11. rechtsgrondslag van de verwerking

Art. 6 I lit. a DS-GMO dient ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingshandelingen waarvoor wij toestemming hebben verkregen voor een bepaald verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is met verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of de verlening van andere diensten of vergoedingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. b DS-GMO. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingsprocessen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Indien onze onderneming onderworpen is aan een wettelijke verplichting tot verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld ter voldoening aan fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. c DS-GMO. In uitzonderlijke gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere vitale informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derden. De verwerking zou dan gebaseerd zijn op artikel 6, lid 1, onder d), van de DS-GMO.
Uiteindelijk zouden de verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de DS-GMO. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een rechtmatig belang van ons bedrijf of van een derde, mits de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren. Dergelijke verwerkingsprocedures zijn ons met name toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was de Commissie van mening dat een rechtmatig belang kon worden verondersteld wanneer de betrokkene klant is van de aansprakelijke persoon (overweging 47, tweede zin, DS-GMO).

12. legitieme belangen bij de door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde verrichte verwerking

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit. f DS-GMO, is het in ons rechtmatig belang om zaken te doen in het belang van al onze medewerkers en aandeelhouders.

13. duur van de opslag van de persoonsgegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van deze termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, voor zover zij niet langer nodig zijn voor de uitvoering of het initiëren van het contract.

14. wettelijke of contractuele bepalingen voor de verstrekking van persoonsgegevens; noodzaak tot sluiting van het contract; verplichting voor de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

Wij wijzen u erop dat de verstrekking van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner).
In sommige gevallen kan het nodig zijn een overeenkomst te sluiten als een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf met hem/haar een overeenkomst aangaat. Het niet verstrekken van persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kon worden gesloten.
Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet hij contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Onze functionaris voor gegevensbescherming zal de betrokkene per geval informeren of de verstrekking van persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of vereist is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en welke gevolgen het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou hebben.

15. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf doen we geen automatische besluitvorming of profilering.

16e Google reCAPTCHA

Om voldoende gegevensbeveiliging tijdens het verzenden van formulieren te garanderen, gebruiken we in bepaalde gevallen de dienst reCAPTCHA van Google Inc., in de eerste plaats om te onderscheiden of de invoer wordt gedaan door een natuurlijke persoon of verkeerd door mechanische en geautomatiseerde verwerking. De service omvat het verzenden van het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google. Voor meer informatie over het privacybeleid van Google Inc., bezoek https

17 Kaarten van Google

Deze pagina maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps via een API. De provider is Google Inc, 1600 amfitheater Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet u uw IP-adres opslaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

18e Google Web Fonts

Deze site maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen van Google om lettertypen uniform weer te geven. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de gewenste webblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven. Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt. Ga voor meer informatie over Google Web Fonts naar https://developers.google.com/fonts/faq
en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

19. informatie in de nieuwsbrief en toestemmingen

Met de volgende informatie informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief en over de registratie-, verzend- en statistische evaluatieprocedure en uw bezwaarrechten. Door u te abonneren op onze nieuwsbrief gaat u akkoord met de ontvangst en de beschreven procedures.

Inhoud van de nieuwsbrief

Nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische berichten die reclame-informatie bevatten (hierna te noemen “nieuwsbrieven”) sturen wij uitsluitend met toestemming van de ontvangers of met een wettelijke toestemming. Indien de inhoud van een nieuwsbrief in het kader van een registratie specifiek is omschreven, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruikers. Onze nieuwsbrieven bevatten ook informatie over nieuwe artikelen in ons magazine “Ran an die Resultate”. Hierin gaan we in op onderwerpen die in onze ervaring leiden tot een sneller verkoopsucces in digitale projecten. Het kan hierbij met name gaan om verwijzingen naar tijdschriftartikelen, lezingen of workshops, onze diensten, feedback van klanten of voorbeeldprojecten en -resultaten.

Dubbele opt-in en logging

De aanmelding voor onze nieuwsbrief vindt plaats via een zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat u na registratie een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig, zodat niemand met andere e-mailadressen kan inloggen.
Abonnementen op de nieuwsbrief worden gelogd om het registratieproces conform de wettelijke eisen te kunnen aantonen. Dit omvat de opslag van de inlog- en bevestigingstijd, evenals het IP-adres. Ook de wijzigingen van uw gegevens opgeslagen met MailChimp worden gelogd.

Gebruik van de “MailChimp”-vervoersdienst

De nieuwsbrief wordt verzonden via “MailChimp”, een platform voor het verspreiden van nieuwsbrieven van de Amerikaanse provider Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA.
De e-mailadressen van onze geadresseerden van de nieuwsbrief en hun verdere gegevens die in het kader van deze aantekeningen worden beschreven, worden opgeslagen op de servers van MailChimp in de Verenigde Staten. MailChimp gebruikt deze informatie om namens ons de nieuwsbrief te versturen en te evalueren. Bovendien kan MailChimp deze gegevens volgens haar eigen informatie gebruiken om haar eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld om de verzending en presentatie van de nieuwsbrief technisch te optimaliseren of voor economische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. MailChimp gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om ze op te schrijven of door te geven aan derden.
Wij vertrouwen op de betrouwbaarheid en IT- en gegevensbeveiliging van MailChimp. MailChimp is gecertificeerd op grond van de VS-EU-gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield” en verbindt zich er dus toe te voldoen aan de EU-gegevensbeschermingsvoorschriften. Bovendien hebben we een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met MailChimp. Dit is een contract waarin MailChimp zich verplicht om de gegevens van onze gebruikers te beschermen, namens ons te verwerken in overeenstemming met hun gegevensbeschermingsvoorschriften en in het bijzonder niet aan derden door te geven. Hier kunt u de gegevensbeschermingsvoorschriften van MailChimp bekijken.

registratiedetails

Om u in te schrijven voor de nieuwsbrief, vult u gewoon uw e-mailadres in.
Optioneel vragen wij u uw voor- en achternaam in te voeren. Deze informatie wordt alleen gebruikt om de nieuwsbrief te personaliseren. Verder vragen wij u optioneel uw geboortedatum, geslacht en bedrijfstak aan te geven. Wij gebruiken deze informatie alleen om de inhoud van de nieuwsbrief aan te passen aan de interesses van onze lezers.

Statistische enquêtes en analyses

De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd “web-beacon”, d.w.z. een pixelbestand dat bij het openen van de nieuwsbrief van de MailChimp-server wordt opgehaald. In het kader van deze opvraging worden in eerste instantie technische gegevens verzameld, zoals gegevens over de browser en uw systeem, uw IP-adres en het tijdstip van opvraging. Deze informatie wordt gebruikt om de diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van de gesprekslocaties (die met behulp van het IP-adres kunnen worden bepaald) of de toegangstijden technisch te verbeteren.
De statistische enquêtes omvatten ook het bepalen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en welke links worden aangeklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter noch ons streven, noch dat van MailChimp, om individuele gebruikers te observeren. De evaluaties dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan te passen aan hen of om verschillende inhoud te sturen volgens de belangen van onze gebruikers.

Online toegang en gegevensbeheer

Er zijn gevallen waarin we de ontvangers van de nieuwsbrief doorverwijzen naar de webpagina’s van MailChimp. Zo bevatten onze nieuwsbrieven een link waarmee de nieuwsbriefontvangers de nieuwsbrieven in hun browser kunnen lezen (bijvoorbeeld bij weergaveproblemen in het e-mailprogramma). Bovendien kunnen ontvangers van een nieuwsbrief achteraf hun gegevens, zoals het e-mailadres, corrigeren. Ook het privacybeleid van MailChimp is alleen beschikbaar op hun site.
In dit verband hebben wij erop gewezen dat op de webpagina’s van MailChimp Cookies worden gebruikt en daarmee persoonsgegevens door MailChimp, hun partners en gebruikte serviceproviders (bijvoorbeeld Google Analytics) worden verwerkt. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverzameling. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van MailChimp. Tevens willen wij uw aandacht vestigen op de mogelijkheden om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens voor reclamedoeleinden op de websites http://www.aboutads.info/choices/ en http://www.youronlinechoices.com/ (voor de Europese ruimte).

Annulering / Hervestiging

U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief te allen tijde annuleren, d.w.z. uw toestemming herroepen. Tegelijkertijd stemt u in met de verzending via MailChimp en vervallen de statistische analyses. Een aparte annulering van de verzending via MailChimp of de statistische evaluatie is helaas niet mogelijk.
Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link om de nieuwsbrief te annuleren.

Rechtsgrondslag Basisverordening gegevensbescherming

Overeenkomstig de bepalingen van de vanaf 25 mei 2018 geldende basisVerordening gegevensbescherming (DSGVO) delen wij u mee dat uw toestemming voor het verzenden van e-mailadressen gebaseerd is op artikel 6, lid 1, onder a), artikel 7 en artikel 7, lid 2, nr. 3 en lid 3 UWG. Het gebruik van de verlener van scheepvaartdiensten MailChimp, het uitvoeren van statistische onderzoeken en analyses alsmede het vastleggen van de registratieprocedure, zijn gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen ingevolge artikel 6, lid 1, onder f DSGVO. We zijn geïnteresseerd in het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbrief systeem dat zowel onze zakelijke belangen dient als de verwachtingen van de gebruikers.

Wij wijzen u er tevens op dat u zich te allen tijde overeenkomstig de wettelijke bepalingen van art. 21 DSGVO tegen de toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens kunt verzetten. Dit bezwaar kan met name worden ingediend tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden.

Deze gegevensbeschermingsverklaring werd opgesteld door de fabrikant van de gegevensbeschermingsverklaring van DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als externe gegevensbeschermingsfunctionaris, in samenwerking met RC GmbH, die gebruikte computers recycleert, en het advocatenkantoor WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte.

Verwijzing naar de nieuwsbrief na voorbeeld van advocaat Dr. Thomas Schwenke.

20 Tegenspraak met het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren Meer informatie over de manier waarop Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, kunt u vinden in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en contractdataverwerking Wij hebben een contract gesloten met Google voor de verwerking van de in opdracht gegeven gegevens en hebben de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten voor het gebruik van Google Analytics volledig geïmplementeerd.